National Hour of Prayer for South Africa is Sunday, July 18 at 11:00 am; Join the Online Event

This press release was shared with the 100 largest churches in South Africa, the South African Council of Churches, The Nelson Mandela Foundation, and the 20 largest newspapers in South Africa.

The reader is authorised to use all text on their website, email, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp and other methods of communication.

National Hour of Prayer for South Africa – Sunday 18 July 11:00 – Nelson Mandela’s birthday – Online event

https://twitter.com/PrayerHourSA?s=08

https://www.facebook.com/Prayer-Hour-SA-101186472254592/

https://sites.google.com/view/prayerhoursa/home

Please join millions on Madiba’s birthday for a National Hour of Prayer for South Africa, this Sunday 18 July, 2021 at 11:00, via your local church online platform on Zoom, Teams or Youtube. 🙏

IsiZulu 1: Uyacelwa ikuba uhlanganyele nezigidi ngusuku lokuzalwa lukaMadiba, emkhulekweni wehora elilodwa kukhulekelwa iNingizimu afrika. Ngesonto ngomhla ka 18 Julayi 2021 ngo 11:00. Ungasebenzisa uhlelo lokuqhumana lwe inthanethi olusetshenziswa la ukhonza khona, i-zoom, amaqembu(teams) noma i-YouTube.🙏

IsiZulu 2: Uyamenywa ukuthi uhlanganyele nezigidi zabantu ngosuku lokuzalwa lukaMandela. Kuzoba nehora lomkhuleko ezweni lonke ngeSonto, 18 July 2021 ngo 11:00 ekuseni. Izobe ikuZoom, Teams noma kuYouTube webandla lakho. 🙏

Afr: Sluit asseblief aan by miljoene wat hierdie Sondag, 18 Julie 2021 om 11:00 saam gaan bid in ‘n Nasionale Biduur vir Suid-Afrika, op Madiba se verjaardag, op jou tuis-gemeente se aanlyn platform op Zoom, Teams of Youtube. 🙏

IsiXhosa: Sicela ukunimema nonke kumhlangano wokuthandaza ngosuku lozalwa kuka Tata uMadiba xasisenza uMthandazo wesizwe sethu iSouth Africa, kule Cawa izayo 18 July 2021 ixesha ngo 11:00. Sisebenzisa lamaqonga alandelayo uZoom esimsebenzisa eBandleni xasikhonza okanye ku Teams App kunye ku YouTube.🙏

Tshivenda: Ri humbela uri vhavhe tshipida tsha zwigidi zwa vhathu nga duvha la mabebo a Vho Madiba; uvha na awara ri khou rabelisa Africa Tshipembe. Nga Sunday ya 18 July 2021 nga 11:00 kha online; zoom na YouTube. 🙏

Siswati: Uyacelwa mutai uhlanganyele neticuku emkhulekweni wekukhulekela I South Afrikangelusuku lekutalwa lababe Madiba mhlaka ka 18 July 2021 ngelihora la11:00 emabandleni lenikhonta kuwo ngekusebentisa tinkhundla tekuchumana njenge Zoom, Teams nobe I Youtube🙏🏽

Lesotho Sesotho: Ka kopa, kopana le rona ka letsatsi la tsoala la Ntate Madiba ka hora ea thapelo ea sechaba. Sontaheng sa 18 Phupu 2021 ka hora ea 11:00, kerekeng e haufi le wena lepatlelong la zoom kapa, Teams kapa YouTube. 🙏🏽

Southern Sesotho: Ka kopo ikopanye le ba dimilione letsatsing la tsoalo la Ntate Madiba horeng ya Thapelo mabapi le naha ya rona ya Afrika Boroa, Sontaheng sena 18 Phupu 2021 ka 11:00, ka Platefomo ya marangrang ya Zoom, Teams kapa Youtube. 🙏🏽

Setswana: Ka kopo tlhe kopanang le matshutitshuti a batho ka awara ele nngwe mo Thapelong re rapelele Naga ya South Africa Ka tsela ya Zoom, Teams kapa YouTube o dirisane le kereke ee gaufi le wena Ka 18 Phukwe 2021 Ka ura ya 11:00 re ipelela matsalo a ga Tautona wa Pele Nelson Mandela. 🙏

Botswana: Re kopa gore le kopane le matshwititshwiti sebaka sa thapelo ya oura go ipelela letsatsi la botsalo jwa ga Mandela ka nako ya 11 mo mosong wa Sontaga ale 18 July 2021. Re kopa gore le dire jalo go rapelela Lefatshe la South Africa ka tsela ya Zoom, Teams kana YouTube o dirisana le kereke ee gaufi le wena. 🙏

Xitsonga: Ti hlanganise na magidi ya vanhu eka xikhongelo xa tiko hikwarho ku khongela Afrika Dzonga, hi Sonto wa 18 July 2021 hi nkarhi wa 11:00 hi ku tirhisa hlengeletano wa kereke ya n”wina ya Zoom. 🙏

Shona: Ngatisanganeyi pamwechete, pazuva rinorangarirwa kuberekwa kwaMandela, tinyengeterere South Africa. Svondo rino 18 July 2021 nenguva dza11:00 mangwanani paonline platform, Zoom, Teams ne YouTube. 🙏

Isindebele: Uyamenywa ukuthi uhlanganyele nezigidi zabantru ngelanga lamabeletho likaMandela nge 18 July 2021, kuyothonywa ngo 11:00 ekuseni. Lesisikhathi esibekelwe umkhuleko wezwe loke. Ukhuleko uzobanjelwa kwiZoom ne Teams nakwi YouTube yebandla lalapho ukhonza khona. Siyathokoza🙏🏾

Portuguese: Pedimos a todos para se unirem a milhões de nós fiéis no aniversário do Nelson Mandela para observar uma Hora Nacional de Oração pela África do Sul no próximo Domingo dia 18 de Julho 2021 pelas 11:00 horas, através das plataformas da internet das vossas igrejas da Zoom, Teams ou YouTube. Agradecemos a todos que comparecerem neste iniciativa para dar graças e oferecerem a suas orações. 🙏

CONTACT:

ENGLISH 0832334726 JOHAN GERBER

AFRIKAANS 0723000031 BRIDGETT SASS

ISIZULU 0727976397 MASANGO SIMON

ISIXHOSA 0630180453 SONGEZO CUJANA

SESOTHO 0745783215 MOTSHABI SOPHIA MTSHAZO

SETSWANA 0847332320 CECILIA MOSIELELE

SESOTHO SA LEBOA 0847332320 CECILIA MOSIELELE

ISINDEBELE 0839578134 MAGDALENE SHONGWE

TSHIVENDA 0769676633 ZWIAKONDA MALAMBE

XITSONGA 0824306837 GIYANI MALULEKE

SISWATI 0828512391 RALLY NGOMANE

SHONA 0760270022 LAZARUS MUNETSI

PORTUGUESE: 0818497402 ELARIO KANDJONGO

When you purchase a book below it supports the Number #1 Black Christian Newspaper BLACK CHRISTIAN NEWS NETWORK ONE (BCNN1.com) and it also allows us to spread the Gospel around the world.